Menighedsrådsmøde 21. april 2022

Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde torsdag 21. april 2022

Tilstede:

Elna Koudal (Formand)

Gethe Jacobsen

Per Olsen (Kasserer)

Bjarne Mølgaard (Næstformand og kontaktperson)

Lise Madsen

Benny Chordt Hansen (Medarbejderrepræsentant)

Niels Ladefoged Rasmussen (Sekretær)

Hjørdis Kjærgaard (kbf)

Afbud

Jørgen Nielsen

Henning Bayer (Kirkeværge)

Annie Clausen

Pia Krogh Albrechtsen

Sanne Forner (Sygemeldt)

Mette Qwinten

Fraværende uden afbud:

Matilde Nordahl Svendsen

Ida Skovmand Fonsbøl

 

 

Uddybning

Beslutninger

18:00

1.Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

18:05

Tværkulturel Kirke

Ida Tafdrup-Johansen på besøg

Hvordan er fordelingen i Præstebro Sogn?

Flygtninge – Ukraine

Information

18:45

2. Beslutnings referatet fra 10.3.2022 – gennemgang og status på aftaler

  • Forretningsorden + Vedtægter
  • MPL
  • Aktivitetsudvalg
  • Kommunikation
  • Herlev Bladet

Behandles undert pkt.3  - Indkomne forslag

 

Spørgetid 

 

 

18:45

3. Indkomne forslag

1. Forretningsorden + vedtægter - Bilag

2.  Kommunikation – Jørgen, Mette og  (Churchdesk Netværksgruppe - Elna)

3. Herlev Bladet – prisstigninger

4. MPL Bilag

5. Ringeliste G4S

 

1. Behandling /godkendelse

Behandlet. Forretningsorden og vedtægter opdateres og gøre tilgængelige på Churchdesk og kirkekontoret.

2. Info – udsættes til næste møde

3. Info/beslutning – møde 19.4.

Michael beder Herlev Bladet om ensartet pris. Drøftes på næste møde.

4. Drøftelse/beslutning:

MPL synliggørelse af tilskud/modydelser og drøftelse af forretningsgang.

Udskydes til næste møde.

5. Beslutning – Ringelisten består fremover af Hjørdis, Benny og Niels Christian.

 

19:15

4. Meddelelse fra Formanden

1. Generalforsamling – Helsingør Distriktsforening Sydøst Bilag

2. Mødeplan- opdateret Bilag

3. Narko – tryghedskonsulent/nærpoliti

4. Adfærdskodeks

1. Info referat herunder drøftelse af Plan for grøn strategi

Elna er valgt som delegeret med Annie som suppleant. Hvis man vil med, skal man give besked til kordegnen.

2. Info

Elna reviderer mødeplanen til godkendelse ved næste menighedsrådsmøde.

3. Info

Der blev orienteret.

4. Info

Udsættes til næste møde.

19:30

Pause

 

 

19:45

5. Meddelelse fra Kirkeværge

1. Vedligeholdelsesopgaver  Bilag

2. PCB  Bilag

3. Letbanen Bilag

4. Syn

5. Anlægsprojekter i 2023

1. Info - Referat fra møde den 20.4.2022

2. Der blev orienteret.

3. Der blev orienteret.

4. Der blev orienteret.

5. Der blev orienteret.

 

20:00

6. Meddelelse fra kasserer

Årsregnskab 2021 – merforbrug

Budget 2023  

Info - Der blev orienteret.

 

20:15

7. Meddelelse fra  Arbejdsmiljø repræsentanter

APV

Falck - kursus 24.5.2022 kl. 9-13

Hvornår ny APV – skete ikke i 2021

Forsinket grundet sygdom. Den nye APV er færdiggjort inden sommerferien.

Førstehjælpskursus:

Dato og hvem deltager

Deltagelse for præster og medarbejdere er obligatorisk, andre interesserede skal henvende til kordegnen

20:30

8. Nyt fra præsterne

Konfirmationer, frivillige o.l.

Information - Der blev orienteret. Frivilliglisten skal revideres – Elna kontakter frivilligkoordinatoren

20:45

9. Udvalgsberetninger – oplæg

  1. Aktivitetsudvalg
  2. Fælles Kirkelig Udvalg
  3. Kirkegårdsudvalget

1. AU referat fra 4.4.2022 er udsendt-

 

 Information – Messehagel

2. Intet nyt

3. Referat vedlægges - Bilag

 

Drøftelse

 

1. Der ønskes et 4. maj arrangement. Elna kontakter provsten mhp om hospitalspræsterne kan bidrage. Elna bestiller tårnblæser. Der ønskes også en Sankt Hansfest. Gethe kontakter Fælleskirkeligt Udvalg mhp at opklare hvem der arrangerer Sankt Hansfesten. Messehagel: Der blev orienteret.

3. Der blev orienteret.

 

21:00

10. Eventuelt

Underskrift på protokol 

 

 

21:00

11. Lukkede punkter